Terms and conditions

1. Oblasť pôsobnosti a všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len „VOP“ ) sú platné pre všetky dodávky tovaru realizované spoločnosťou GLANDULA MYSTERY s.r.o., Jesenná 2688/12, 080 05 Prešov IČO : 45283087, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava. odd. : Sro, vložka č. 38713/T (ďalej aj ako „predávajúci“).

1.2. Na všetky dodávky predávajúceho realizované prostredníctvom internetového výdaja sa vzťahujú tieto VOP predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že s týmito VOP bol oboznámený a tieto bez výhrad akceptuje.

1.3. Úplný obsah záväzkového vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim je tvorený uzatvorenou zmluvou (elektronická objednávka a jej potvrdenie) a týmito VOP.

1.4. Tieto VOP boli vypracované najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

2 Sortiment tovaru

2.1. Sortiment internetového výdaja je uvedený na webovom sídle predávajúceho www.jodaorganika.sk.

3. Prijímanie objednávok / uzatváranie kúpnych zmlúv

3.1. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

3.2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru výlučne na základe elektronického formulára objednávky (ďalej len ako „formulár objednávky“) uvedeného na webovom sídle predávajúceho.

3.3. Formulár objednávky obsahuje:

 1. Identifikačné údaje o predávajúcom,
  1. názov predávajúceho,
  2. adresu predávajúceho,
  3. telefónne číslo a mail predávajúceho,
  4. identifikačné číslo predávajúceho,
 2. identifikačné údaje o objednávateľovi/kupujúcom
  1. meno a priezvisko kupujúceho, ak ide o fyzickú osobu,2. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
  2. adresu kupujúceho,
  3. elektronickú adresu kupujúceho,
  4. telefónne číslo kupujúceho,
  5. súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúceho,
 3. identifikačné údaje o odberateľovi, ak sa nezhodujú s údajmi o kupujúcom,
  1. meno a priezvisko odberateľa, ak ide o fyzickú osobu,
  2. adresu odberateľa,
  3. elektronickú adresu odberateľa,
  4. telefónne číslo odberateľa,
 4. identifikačné údaje o objednávanom tovare
  1. názov tovaru,
  2. množstvo tovaru,
  3. cenu za jeden ks tovaru,
  4. celkovú cenu za objednávku,
 5. číslo objednávky,
 6. dátum prijatia objednávky,
 7. meno a priezvisko osoby, ktorá prijala objednávku,
 8. potvrdenie prijatia objednávky.

3.4. Potvrdenie prijatia objednávky obsahuje:

 1. označenie objednaného tovaru a počtu balení,
 2. cena s uvedením poplatku za doručenie tovaru,
 3. termín a miesto doručenia tovaru, prípadne uvedenie odberateľa ak tento nie je totožný s kupujúcim,
 4. spôsob doručenia/dopravy tovaru

3.5. Objednávka vykonaná cez webové sídlo kupujúceho je zabezpečená protokolom SSL.

 

4. Dodacie podmienky

4.1. Tovar je dodávaný kupujúcemu v lehote uvedenej v potvrdenej objednávke. Dodacia lehote pre tovar ktorý je skladom k dispozícii je spravidla 2 až 7 pracovných dní od prijatia objednávky, v závislosti od spôsobu doručenia, ktorý si kupujúci zvolí. Ak by dodacia lehota presiahla 7 dní, kupujúci bude kontaktovaný emailom alebo telefonicky. Tovar je distribuovaný na dobierku kuriérom alebo je možný aj osobný odber. Poštovné a balné pre doručenie v rámci SR je 1,10 EUR. Pri dodaní tovaru do zahraničia výška poštovného závisí od platného cenníka Slovenskej pošty.

4.2. Termínom dodania nie je predávajúci viazaný v prípade zásahu vyššej moci ( vis maior ), ako sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, epidémia, štrajk a pod.. Po dobu trvania zásahu vyššej moci spočíva aj lehota predávajúceho na dodanie tovaru. Pri predpokladanom dlhodobejšom trvaní skutočností charakteru vis maior, ako aj pri znemožnení uskutočniť predmet plnenia v dôsledku takýchto skutočností, sú obe zmluvné strany oprávnené od uzatvorenej zmluvy odstúpiť.

4.3. Predávajúci je povinný tovar pripraviť a zabaliť.

4.4. Súčasťou zásielky je faktúra a dodací list.

4.5. Kupujúci je povinný tovar prevziať, alebo ak odberateľom je osoba odlišná od kupujúceho, zabezpečiť prevzatie tovaru v mieste, ktoré je uvedené ako miesto dodania v potvrdení objednávky.

4.6. V prípade, ak kupujúci tovar neprevzal z dôvodov na strane kupujúceho, je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu náklady spojené s neúspešným doručením tovaru. Ak bola kúpna cena za tovar, ktorého doručenie kupujúci zmaril, už uhradená, je predávajúci oprávnený započítať si náklady v súvislosti s doručením tovaru voči prijatej platbe a zvyšnú sumu vydá kupujúcemu.

4.7. Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri prevzatí a to pokiaľ to povaha a okolnosti doručenia pripúšťajú, za prítomnosti osoby, ktorá tovar odovzdala. Mechanické poškodenie obalu alebo samotného tovaru, ako aj prípadné množstevné chyby je kupujúci povinný uplatniť u doručovateľa, v prípade osobného prevzatia v predajni samotnej.

4.8. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru a podpísania dodacieho listu. V prípade, ak k prevzatiu tovaru nedôjde z dôvodov na strane kupujúceho, prechádza nebezpečenstvo zodpovednosti za škodu na kupujúceho momentom, kedy sa dostal do omeškania so splnením záväzku tovar riadne prevziať.

4.9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru momentom jeho úplného zaplatenia. Ak zaplatenie predchádzalo dodaniu tovaru, vlastnícke právo prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovar.

4.10. Dodanie tovaru mimo územie Slovenska sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho vzájomného odsúhlasenia ceny za poštovné a balné, prípadne ďalších dodacích podmienok.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu včas a riadne tak, bude táto uvedená v potvrdenej objednávke, ako aj v príslušnej faktúre alebo na pokladničnom doklade.

5.2. Kupujúci môže za tovar zaplatiť:

 1. platbou v hotovosti (priamo v priestoroch predávajúceho)
 2. platbou na dobierku kuriérovi pri prevzatí zásielky. Platba sa zrealizuje v hotovosti.
 3. platbou na bankový účet predávajúceho. Platba sa zrealizuje prevodom pred dodaním tovaru.

 

6. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie tovaru

6.1. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadu podľa bodu 4.2. týchto VOP, ak kupujúci v termíne splatnosti za tovar riadne nezaplatil, alebo ak sa kupujúci dostal do omeškania s prevzatím tovaru.

6.2. Kupujúci môže formou emailovej žiadosti požiadať o zrušenie vystavenej objednávky.

6.3. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť a vrátiť predávajúcemu tovar, ak zásielka obsahuje :

 1. iný počet balení tovaru, ako bol objednaný,
 2. poškodený vonkajší alebo vnútorný obal tovaru,

6.4. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť a vrátiť predávajúcemu tovar bez uvedenia dôvodu do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade vrátenia tovaru bez uvedenia dôvodu znáša náklady vrátenia tovaru kupujúci.

6.5. Bližšie podrobnosti o odstúpení, reklamáciách a uplatnení nárokov pri vrátení tovaru ustanovuje reklamačný poriadok predávajúceho.

 

7. Kontakty

7.1. Adresa predávajúceho, kde môže kupujúci alebo odberateľ získať informácie týkajúce sa objednaného tovaru je: GLANDULA MYSTERY s.r.o., Jesenná 2688/12, 080 05 Prešov.

7.2. Telefonický kontakt a elektronický kontakt pre informácie o tovare, ktorý je predmetom predaja v pracovnom čase od 9:00 do 16:00 je nasledovný :

info [at] jodaorganika.sk Mobil: +421 918 802 757, +421 917 747 257

 

8. Spracovanie osobných údajov

8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.

8.3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Profil.

8.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

8.5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.

8.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

8.7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

8.8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.

8.9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

 1. svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
 2. kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
 3. účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
 4. že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
 5. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
 6. identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
 7. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,

8.10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

8.11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:

 1. totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
 2. kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
 3. účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
 4. ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
 5. okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
 6. v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
 7. dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
 8. informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
 9. právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 10. informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 11. existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;

Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.

8.12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 9.11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 9.11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.

8.13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

8.14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

8.15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 9.11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.

8.16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

8.17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám uvedené v ochrane osobných údajov.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť spolu s účinnosťou zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena účinnosti VOP nastáva momentom ich zverejnenia na webovom sídle predávajúceho. Takto zmenené VOP sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené pred nadobudnutím ich účinnosti.